Auteursrechten Fiscaal: tips ivm royalties en roerende voorheffing

 

Ben je een creatieveling die auteursrechtelijk beschermde werken tot stand brengt? Dan is een overdracht of licentie van je auteursrechten misschien een interessante manier om je belastingdruk wat te temperen. Bij Finnian & Columba Advocaten krijgen wij vaak vragen rond de fiscale aspecten van auteursrecht (royalties en roerende voorheffing). Hieronder vindt u een korte uitleg i.v.m. de juridische en fiscale voorwaarden van dergelijke auteursrechtvergoedingen.  Het is daarbij van het grootste belang dat een correcte analyse wordt gemaakt van uw situatie en dat de contracten correct opgesteld worden. 

 

De wet van 16 juli 2008 (art. 17 §1 WIB) bepaalt immers dat vergoedingen voor de cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten roerende inkomsten zijn. Hierop moet slechts 15% belasting (roerende voorheffing) betaald worden, in plaats van het normale progressieve tarief in de inkomstenbelasting. Door toepassing van een forfaitaire aftrek van beroepskosten, kan het belastingtarief zelfs nog dalen tot 7,5% (voor de laagste inkomstenschijf).

 

Dit kan dus heel interessant zijn, in de eerste plaats voor zelfstandigen en zaakvoerders, maar ook voor werknemers (in samenspraak met de werkgever).

 

Deze fiscale gunstmaatregel is aan bepaalde voorwaarden verbonden. Hieronder geef ik een kort overzicht van de belangrijkste aandachtspunten. Het is hierbij van het grootste belang om redelijk en realistisch te zijn, en alles op een correcte manier in een contract vast te leggen.

 

De eerste drie voorwaarden hieronder zijn de toetsingsvoorwaarden van de Rulingcommissie (Dienst Voorafgaande Beslissingen of DVB). Onder het vierde punt worden nog enkele concrete voorwaarden uit de wet (en enkele tips) vermeld.

 

Gaat het om auteursrechtelijk beschermde werken?

 

De werken waarop de rechten worden afgestaan moeten een originele creatie zijn en een concrete vorm hebben (loutere ideeën komen bijvoorbeeld niet in aanmerking). Hierover kan soms discussie ontstaan (het begrip originaliteit is immers een vaag begrip). Toch wordt in de rechtspraak al gauw aanvaard dat een werk voldoende origineel is om beschermd te zijn door het auteursrecht.

 

Volgende beroepsgroepen komen bijvoorbeeld potentieel in aanmerking voor de fiscaal voordelige auteursrechtvergoeding:

 • software-developpers (ontwikkelaars van computerprogramma’s);
 • designers;
 • journalisten;
 • regisseurs;
 • marketeers;
 • architecten;
 • lesgevers en sprekers op seminaries;
 • auteurs (schrijvers);
 • beeldende kunstenaars zoals fotografen, schilders, enz.;
 • acteurs, stemacteurs, muzikanten, zangers, dansers, en andere uitvoerende kunstenaars (via zgn. ‘naburige rechten’);
 • enz.

 

De wet van 16 juli 2008 heeft een zeer ruim toepassingsgebied. Het is wel van belang om in het contract steeds goed te beschrijven op welke werken de overdracht (en de vergoeding) van auteursrechten van toepassing is, en op welke werken niet. Niet alle creaties zullen immers auteursrechtelijk beschermd zijn. Sommige creaties of activiteiten zullen dus niet in aanmerking komen voor een auteursrechtvergoeding. Ook zal de waardering van de vergoeding afhangen van het soort werk dat gecreëerd wordt (voorbeeld: sommige software zal een grotere waarde hebben; sommige architecturale ontwerpen zijn origineler dan andere; enz.). Laat je dus goed begeleiden bij de keuze van de werken die in aanmerking komen en bij de waardering van de auteursrechtvergoeding.

 

Ook moet goed gecheckt worden wie precies de auteursrechten bezit. In sommige gevallen zijn die rechten misschien al overgedragen aan een andere partij.

 

Lees hier voor enkele vaak gestelde vragen i.v.m. Belgisch auteursrecht. 

 

Is er een cessie of concessie van auteursrechten?

 

Je vermeldt de overdracht (cessie) of licentie (concessie) van de auteursrechten best expliciet in een schriftelijk contract. Eigenlijk kan dit ook blijken uit facturen of uit feitelijke omstandigheden. Om onnodige discussies met de fiscus te vermijden doe je er echter best aan om de overdracht of licentie zeer duidelijk in een contract te beschrijven.

 

Vloeien de inkomsten voort uit de cessie of concessie van auteursrechten?

 

Ook de concrete vergoeding voor de overdracht of licentie van auteursrechten moet best duidelijk in een contract vermeld worden. Is dit niet het geval, dan gaat de rulingcommissie er van uit dat de overdracht of licentie gratis gebeurd zijn. Ook de ministeriele omzendbrieven (circulaires) van 21 mei 2012 en 4 september 2014 hanteren het principe dat, indien de vergoeding voor de overdracht van auteursrechten niet specifiek vermeld wordt in een contract, de rechten gratis overgedragen zijn.

 

Als het contract bijvoorbeeld enkel een globale vergoeding vermeldt voor zowel het uitvoeren van een opdracht (prestatievergoeding) als de overdracht van de auteursrechten (zonder onderscheid tussen de bedragen), dan loop je het risico dat de fiscus het fiscale gunstregime van de tafel veegt.

 

De vergoeding moet ook met de werkelijkheid overeenstemmen. Overdrijven is dus uit den boze. In de wet zijn geen waarderingsregels opgenomen. Je doet er best aan om concrete parameters en feitelijke omstandigheden te vermelden in het contract om zo de waarde van de rechten zo goed mogelijk te onderbouwen. Je kan je ook baseren op vergoedingen of berekeningen die in voorgaande rulings door de DVB aanvaard werden.

 

Andere wettelijke voorwaarden voor het fiscale gunsttarief ivm auteursrechtoverdracht

 

 • De overdracht en de uitbetaling moet aan een natuurlijke persoon gebeuren (dus: contract en uitbetaling aan de fysieke persoon in persoonlijke naam). In de praktijk wordt het contract vaak gesloten tussen een natuurlijke persoon (auteur) en een bedrijf (bijv. bvba of nv). Soms is er een extra cessie of concessie naar een derde partij (bijvoorbeeld een klant van de bvba/nv). Bij een betaling naar een rechtspersoon kan geen gebruik gemaakt worden van het fiscale gunsttarief.
 • Belastingtarief en drempelbedragen: 15% roerende voorheffing op de netto vergoeding. Via forfaitaire kostenaftrek kan dit zakken tot 7,5% (of globaal genomen 12%). Voor inkomstenjaar 2017 geldt als drempelbedrag 58.720 euro. Er gelden verschillende schijven (met aparte drempelbedragen) waarop een andere forfaitaire kostenaftrek van toepassing is. Contacteer ons gerust voor meer informatie of voor een concrete berekening.
 • Een goed contract is van essentieel belang:
  • Het contract moet expliciet in de overdracht of licentie van auteursrecht voorzien.
  • Het contract moet een specifieke vergoeding voorzien voor die overdracht of licentie.
 • Consistentie en onderbouwing van het contract zijn essentieel.
 • De auteursrechtvergoeding moet marktconform en realistisch zijn, eventueel gelinkt aan het nut van de auteursrechten voor de overnemer ervan.
 • De roerende voorheffing moet aan de bron afgehouden worden.
 • De auteur moet de auteursrechtinkomsten vermelden in zijn
 • Voor werknemers: volgens het Hof van Cassatie zijn auteursrechtvergoedingen onderworpen aan RSZ bijdragen
 • Inkomsten die voorheen beroepsinkomsten waren (vb. bedrijfsleiderbezoldiging) best niet herkwalificeren als een auteursrechtvergoeding. Werk eerder via bijkomende uitbetalingen.
 • BTW: facturatie auteursrechtvergoeding aan 21% (software) of 6% (algemeen auteursrecht) (eventueel vrijstelling voor kleine onderneming).
 • Facturen: vergeet niet de auteursrechtvergoeding correct te factureren.
 • Vraag eventueel een ruling aan bij de Rulingcommissie (Dienst Voorafgaande Beslissingen). Dan kan je op twee oren slapen…

 

Neem gerust contact op voor vragen, suggesties of opmerkingen.

Finnian & Columba

Advocaten Intellectuele Eigendom